Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden van de Moerwijk Coöperatie

1. Toepassing van de algemene voorwaarden

 1. Deze algemene voorwaarden bestaan uit twee van elkaar te onderscheiden titels. Afhankelijk van de hoedanigheid van de klant, consument of zakelijke klant, is titel 1 respectievelijk titel II van toepassing. Deze titels dienen derhalve strikt afzonderlijk van elkaar te worden toegepast.
 2. Titel I (art. 2 – 14) is van toepassing op de verbintenisrechtelijke relatie, zoals beschreven in art. 3, van de Moerwijk Coöperatie met consumenten: ‘Business to Consumer’, lees art. 2 lid 3.
 3. Titel II (art. 15 – 27) is van toepassing op de verbintenisrechtelijke relatie, zoals beschreven in art. 16, van de Moerwijk Coöperatie met zakelijke klanten: ‘Business to Business’, lees art. 15 lid 3.

Titel I. Business to Consumer

2. Partijen

 1. de Moerwijk Coöperatie UA (Uitgesloten van Aansprakelijkheid), handelend onder de naam de Moerwijk Coöperatie of MWC, geregistreerd bij de Kamer van Koophandel te Den Haag onder nummer 75543125, gevestigd te Den Haag (Zuid-Holland) aan de Jan Luykenlaan 92a (2533 JT), gebruiker van deze algemene voorwaarden.
 2. Verdere gegevens van de Moerwijk Coöperatie:

Website:                      www.moerwijkcooperatie.nl en/of www.moerwijk.coop
Email:                           contact@moerwijkcooperatie.nl
Telefoonnummer:  084-88 37 137
RSIN nummer:         860318345

 1. Consument: de natuurlijke persoon die handelt voor doeleinde die buiten zijn bedrijfs- of beroepsactiviteiten vallen; de (potentiële) afnemer van aangeboden goederen of diensten van de Moerwijk Coöperatie.

3. Toepasselijkheid

 1. Door middel van aanbod en acceptatie in de bestelprocedure van de Moerwijk Coöperatie verklaren partijen deze algemene voorwaarden van toepassing op de overeenkomst die partijen met elkaar zijn aangegaan. Voor zover de inhoud hiervan niet is gewijzigd, zullen deze algemene voorwaarden tevens voor toekomstige verbintenisrechtelijke verhoudingen tussen partijen gelden.
 2. Derden die door de Moerwijk Coöperatie bij de uitvoering van de overeenkomst worden betrokken kunnen zich eveneens op deze algemene voorwaarden beroepen.
 3. In deze algemene voorwaarden zijn tevens algemene actievoorwaarden opgenomen (artikel 5) die na verwijzing op een betreffende actie/aanbieding van toepassing zijn. Deze actievoorwaarden hebben een algemeen karakter, in afwijking hiervan kunnen specifieke actievoorwaarden gelden. Raadpleeg hiervoor de website.
 4. Deze algemene voorwaarden zijn Consument digitaal toegezonden, zijn te allen tijde voor Consument toegankelijk op de website van de Moerwijk Coöperatie en kunnen op diens verzoek schriftelijk worden toegezonden.

4. Aanbod en overeenkomst

 1. Elk aanbod, in de vorm van een offerte of anderzijds, is geheel en onvoorwaardelijk vrijblijvend en herroepelijk, tenzij anders schriftelijk door de Moerwijk Coöperatie is aangegeven.
 2. Elk aanbod geldt slechts voor zover de voorraad strekt.
 3. De prijzen zoals vermeld op de website of in een andere vorm van een aanbod zijn in Euro’s en inclusief 21% btw en onderhavig aan heffingen, toeslagen en overige factoren.
 4. Alle opgaven van de Moerwijk Coöperatie van getallen, maten, gewichten en kleur van de artikelen in de getoonde of verstrekte monsters, tekeningen, afbeeldingen, foto’s of modellen zijn slechts aanduidingen. Een geringe afwijking hiervan in het geleverde artikel leidt niet tot een tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst aan zijde van de Moerwijk Coöperatie.
 5. Een aanbod geldt niet automatisch voor nabestellingen.
 6. De overeenkomst tussen partijen komt tot stand op het moment dat Consument de bestelprocedure op de website van de Moerwijk Coöperatie correct is doorlopen en nadat de door de Moerwijk Coöperatie verzonden bevestigingsmail van de overeenkomst in de mailbox van het door Consument opgegeven e-mailadres is beland.
 7. Aanvullingen, wijzigingen en of nadere afspraken maken slechts deel uit van de overeenkomst wanneer deze schriftelijk zijn overeengekomen.
 8. De overeenkomst eindigt op het moment dat alle hoofdverbintenissen zijn vervuld althans het recht hierop is komen te vervallen.

5. Aanbiedingen/actievoorwaarden

 1. In afwijking van wat elders in deze algemene voorwaarden is bepaald, geldt voor speciale aanbiedingen, die gekenmerkt worden door een tijdelijk karakter, hetgeen in dit artikel is bepaald.
 2. Aanbiedingen zijn vrijblijvend en herroepelijk, tenzij anders in de aanbieding is vermeld.
 3. Aanbiedingen gelden slechts voor zover de voorraad strekt.
 4. Een aanbieding geldt niet automatisch voor nabestellingen.
 5. Aanbiedingen zijn niet geldig in combinatie met andere aanbiedingen/acties.
 6. Bij percentage-kortingen geldt de korting op het duurste (in aanmerking komende) artikel.

6. Levering

 1. de Moerwijk Coöperatie levert de artikelen na de totstandkoming van de overeenkomst binnen de in het hoofdcontract gestelde termijn en op de door Consument gekozen leveringsmethode met inachtneming van de in het hoofdcontract weergegeven en door Consument geaccepteerde leveringskosten.
 2. de Moerwijk Coöperatie is niet gehouden schade als gevolg van vertraging in de levering die aan Consument is toe te rekenen te vergoeden. Mocht de levering onverwijld 30 dagen na de totstandkoming van de overeenkomst nog zijn uitgebleven, dan heeft Consument het recht de bestelling te annuleren.
 3. Het risico van verlies of waardevermindering van de (te leveren) goederen gaat op Consument over vanaf het moment dat deze zich in haar macht bevinden. Dit ongeacht de eigendomsoverdracht reeds heeft plaatsgevonden.
 4. de Moerwijk Coöperatie is gerechtigd bij de uitvoering van de overeenkomst gebruik te maken van bekwame derden indien zulks naar oordeel van de Moerwijk Coöperatie wenselijk is met het oog op een voor Consument optimale uitvoering van de overeenkomst. Op de overeenkomst is ingevolge hiervan artikel 7:404 BW niet van toepassing.

7. Klachtenregeling

 1. Indien Consument problemen ondervindt bij de bestelling van artikelen die niet zien op gebreken in de zin van artikel 9 maar bijvoorbeeld op een niet juist werkende bestelprocedure of omtrent de dienstverlening van de Moerwijk Coöperatie, dan kan Consument hieromtrent een klacht indienen. Klachten dienen binnen 1 maand na de gebeurtenis waarop de klacht ziet schriftelijk bij de Moerwijk Coöperatie te zijn ingediend.
 2. de Moerwijk Coöperatie neemt elke klacht serieus op en zal, na deze te hebben onderzocht, de Consument binnen een redelijke termijn van een onderbouwde reactie voorzien.

8. Herroepingsrecht

 1. Consument heeft het recht om binnen een termijn van 14 dagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen.
 2. De herroepingstermijn verstrijkt 14 dagen na de dag waarop Consument of een door Consument aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het goed fysiek in bezit krijgt of, voor overeenkomsten waarbij Consument in dezelfde bestelling meerdere goederen heeft besteld die afzonderlijk worden geleverd, de dag waarop Consument of een door Consument aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het laatste goed fysiek in bezit krijgt.
 3. Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet Consument de Moerwijk Coöperatie, via een ondubbelzinnige verklaring (bv. schriftelijk per post, fax of e-mail) op de hoogte stellen van Consument haar beslissing de overeenkomst te herroepen. Consument kan hiervoor gebruikmaken van het bijgevoegde modelformulier voor herroeping zoals weergeven in lid 6 van dit artikel, maar is hiertoe niet verplicht.
 4. Om de herroepingstermijn na te leven volstaat het om Consument haar mededeling betreffende haar uitoefening van het herroepingsrecht te verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken.
 5. Als Consument de overeenkomst herroept, ontvangt Consument alle betalingen die Consument tot op dat moment heeft gedaan, inclusief leveringskosten (met uitzondering van eventuele extra kosten ten gevolge van Consument haar keuze voor een andere wijze van levering dan de door de Moerwijk Coöperatie geboden goedkoopste standaard levering) onverwijld en in ieder geval niet later dan 14 dagen nadat   de Moerwijk Coöperatie op de hoogte is gesteld van Consument haar beslissing de overeenkomst te herroepen, van de Moerwijk Coöperatie terug. de Moerwijk Coöperatie betaalt Consument terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee Consument de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij Consument uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd; in ieder geval zal Consument voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht. de Moerwijk Coöperatie is gerechtigd te wachten met terugbetaling tot zij de goederen heeft teruggekregen, of Consument heeft aangetoond dat Consument de goederen heeft teruggezonden, al naar gelang welk tijdstip eerst valt. de Moerwijk Coöperatie zal de goederen afhalen of Consument dient de goederen onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 14 dagen na de dag waarop Consument het besluit de overeenkomst te herroepen aan de Moerwijk Coöperatie heeft medegedeeld, aan de Moerwijk Coöperatie terug te zenden of te overhandigen. Consument is op tijd als Consument de goederen terugstuurt voordat de termijn van 14 dagen is verstreken. De directe kosten van het terugzenden van de goederen komen voor Consument haar rekening. Consument is alleen aansprakelijk voor de waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen, dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en het werking van de goederen vast te stellen.
 6. Modelformulier voor herroeping; om de herroeping voor Consument te vergemakkelijken stelt de Moerwijk Coöperatie hier hieronder vermelde formulier aan Consument te beschikking. Consument kan dit formulier gebruiken wanneer Consument de overeenkomst wenst te herroepen.

———————————————————————————-

Aan:
Moerwijk Coöperatie
Jan Luykenlaan 92a
2533 JT Moerwijk – Den Haag

DATUM, PLAATSNAAM

Ik/Wij (*) deel/delen (*) u hierbij mede dat ik/wij (*) onze overeenkomst betreffende de verkoop van de volgende goederen/levering van de volgende dienst (*) herroep/herroepen (*)

 • Besteld op (*)/Ontvangen op (*)
 • Naam/Namen consument(en)
 • Adres consument(en)
 • Handtekening van consument(en) (alleen wanneer dit formulier op papier wordt ingediend)
 • Datum(*)

———————————————————————————-

 

9. Garantie

 1. de Moerwijk Coöperatie staat ervoor in dat de geleverde artikelen aan de overeenkomst beantwoorden.
 2. Wanneer het geleverde artikel niet voldoet aan de redelijkerwijs gewekte verwachtingen, en er derhalve sprake is van een gebrek, dient Consument binnen 2 maanden na ontdekking van dit gebrek de Moerwijk Coöperatie hieromtrent te informeren. Wanneer door het gebrek het artikel in zijn geheel “stuk” kan worden verklaard, dient Consument de Moerwijk Coöperatie hieromtrent binnen 3 maanden na ontdekking hiervan te informeren.
 3. Na de informatieverschaffing als bedoeld in lid 2 van dit artikel zal de Moerwijk Coöperatie het artikel kosteloos naar redelijkheid herstellen ofwel vervangen. Wanneer geen van de hiervoor beschreven twee remedies uitkomst biedt om het gebrek effectief te verhelpen, heeft Consument het recht de overeenkomst te ontbinden waardoor Consument de door haar betaalde koopsom geretourneerd krijgt en de Moerwijk Coöperatie de door haar geleverde artikelen terug in bezit dient te krijgen.
 4. Wanneer het gebrek is ontstaan door een fout van Consument zal de Moerwijk Coöperatie tenminste een vergoeding in rekening brengen voor herstel of vervanging. De hoogte van deze vergoeding hangt af van de mate van opzet of veronachtzaamheid van Consument waardoor het gebrek is ontstaan.
 5. Wanneer het geleverde artikel niet voldoet aan de in redelijkheid te verwachten veiligheid, hierdoor schade ontstaat en de Moerwijk Coöperatie kan worden aangemerkt als producent van het artikel in de zin van artikel 6:187 BW, zal de Moerwijk Coöperatie de volgens afdeling 6.3.3. BW in aanmerking komende schade vergoeden. Wanneer de schade is ontstaan door een mate van eigen schuld van Consument, zal de hoogte van de aansprakelijkheid worden verminderd naar verhouding van de mate van opzet of schuld van Consument waardoor de schade is ontstaan.

10. Betaling

 1. Consument voldoet de verschuldigde koopsom door middel van de in het hoofdcontract weergegeven en eigenhandig gekozen betalingsmethode met inachtneming van de eventueel toepasselijke en aanvaarde transactiekosten.
 2. Tenzij anders is overeengekomen dient Consument de verschuldigde koopsom binnen 14 dagen na de totstandkoming van de overeenkomst te voldoen.
 3. Wanneer Consument tekortschiet in zijn betalingsverplichting en hiermee in gebreke verkeert, zal de Moerwijk Coöperatie direct het buitengerechtelijke incassotraject jegens Consument in gang zetten. Conform de wet is Consument alsdan een aanzienlijk bedrag aan gemaakte kosten aan de Moerwijk Coöperatie verschuldigd.
 4. Consument ontvangt de factuur van de Moerwijk Coöperatie, vanwege doeltreffende en milieuvriendelijke overwegingen, in de regel digitaal op het door Consument opgegeven e-mailadres. Het is echter ook mogelijk dat de Moerwijk Coöperatie de factuur per post aan Consument zal doen toekomen op het door Consument opgegeven factuur- ofwel bezorgadres.  

11. Eigendomsvoorbehoud

 1. De eigendom van de te leveren artikelen gaan, in tegenstelling tot de feitelijke machtsverschaffing, pas over op Consument nadat deze al hetgeen Consument ter zake uit de overeenkomst aan de Moerwijk Coöperatie verschuldigd is of zal zijn, volledig heeft voldaan. Hieronder wordt derhalve niet enkel de koopsom gerekend, maar onder andere ook eventuele nader verschuldigde boetes, meerkosten of buitengerechtelijke incassokosten.
 2. Ingevolge dit eigendomsvoorbehoud is Consument derhalve niet gerechtigd om de goederen te vervreemden of te bezwaren met bijvoorbeeld een pandrecht.
 3. Consument verbindt zich, in verband met de effectiviteit van het eigendomsvoorbehoud, om de Moerwijk Coöperatie tijdig en adequaat te informeren bij een dreigend faillissement, surseance van betaling of schuldsanering of wanneer derden dreigen beslag te leggen op een van met eigendomsvoorbehoud geleverde goederen.
 4. Wanneer Consument in staat van gebreke is van enige verplichting uit de overeenkomst, is Consument verplicht op verzoek van de Moerwijk Coöperatie alle benodigde medewerking te leveren waardoor de Moerwijk Coöperatie weer onbezwaarlijk over de geleverde goederen kan beschikken. Dit houdt mede in de eventuele plicht om op verzoek van de Moerwijk Coöperatie en de goederen retour te zenden.

12. Aansprakelijkheid

 1. Hetgeen in dit artikel is bepaald, geldt tevens waar mogelijk ter aanvulling van de elders in deze algemene voorwaarden geregelde bepalingen omtrent aansprakelijkheid.
 2. Indien zich bij de uitvoering van de overeenkomst onverhoopt een gebeurtenis, waaronder ook een nalaten begrepen wordt, voordoet en tot aansprakelijkheid van de Moerwijk Coöperatie leidt, dan zal die aansprakelijkheid te allen tijde beperkt zijn tot het bedrag of de bedragen waarop de door de Moerwijk Coöperatie gesloten beroeps- ofwel bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering aanspraak geeft.
 3. Behoudens voor zover de schade het gevolg is van opzet of bewuste schuld is elke aansprakelijkheid van de Moerwijk Coöperatie beperkt tot het herstellen van voorzienbare, rechtstreekse en persoonlijke schade die Consument heeft geleden, met uitsluiting van alle indirecte of immateriële schade zoals, maar niet beperkt tot, gederfde inkomsten en winsten, verlies of beschadiging van gegevens, verlies van contracten, supplementaire kosten.

13. Privacy

 1. De overeenkomst met Consument wordt onder andere voor administratieve verplichtingen gearchiveerd. Consument kan de overeenkomst naderhand te allen tijde per e-mail bij de Moerwijk Coöperatie opvragen.
 2. Bij het sluiten van de overeenkomst heeft Consument het privacy beleid van de Moerwijk Coöperatie aanvaard. Voor een actueel privacy beleid verwijst de Moerwijk Coöperatie naar haar website.

14. Slotbepalingen

 1. Deze overeenkomst kan uitsluitend in de Nederlandse taal worden gesloten.
 2. Op deze overeenkomst is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
 3. In het geval dat uit de overeenkomst tussen partijen een geschil voortvloeit, is, behoudens dwingend recht, de exclusief absoluut bevoegde rechter de rechter in het arrondissement waarin de gemeente Den Haag onderhevig is.

Titel II. Business to Business

15. Partijen

 1. de Moerwijk Coöperatie UA (Uitgesloten van Aansprakelijkheid), handelend onder de naam de Moerwijk Coöperatie of MWC, geregistreerd bij de Kamer van Koophandel te Den Haag onder nummer 75543125, gevestigd te Den Haag (Zuid-Holland) aan de Jan Luykenlaan 92a (2533 JT), gebruiker van deze algemene voorwaarden.
 2. Verdere gegevens van de Moerwijk Coöperatie:

Website:                      www.moerwijkcooperatie.nl en/of www.moerwijk.coop
Email:                           contact@moerwijkcooperatie.nl
Telefoonnummer:  084-88 37 137
RSIN nummer:         860318345

 1. Wederpartij: de (rechts)persoon die handelt in de uitoefening van zijn beroep of bedrijf; de (potentiële) afnemer van aangeboden goederen of diensten van de Moerwijk Coöperatie.

16. Toepasselijkheid

 1. de Moerwijk Coöperatie verklaart deze algemene voorwaarden van toepassing op elk aanbod van de Moerwijk Coöperatie en, al dan niet daaruit voortvloeiende, overeenkomsten die partijen met elkaar zijn aangegaan. Voor zover de inhoud hiervan niet is gewijzigd, zullen deze algemene voorwaarden tevens voor toekomstige verbintenisrechtelijke verhoudingen tussen partijen gelden.
 2. Derden die door de Moerwijk Coöperatie bij de uitvoering van de overeenkomst worden betrokken kunnen zich eveneens op deze algemene voorwaarden beroepen.
 3. In deze algemene voorwaarden zijn tevens algemene actievoorwaarden opgenomen (artikel 4) die na verwijzing op een betreffende actie/aanbieding van toepassing zijn. Deze actievoorwaarden hebben een algemeen karakter, in afwijking hiervan kunnen specifieke actievoorwaarden gelden. Raadpleeg hiervoor de website.
 4. Deze algemene voorwaarden zijn Wederpartij digitaal toegezonden, zijn te allen tijde voor Wederpartij toegankelijk op de website van de Moerwijk Coöperatie en kunnen op diens verzoek schriftelijk worden toegezonden. 
 5. Algemene (inkoop)voorwaarden van Wederpartij zijn uitdrukkelijk van elke verbintenisrechtelijke relatie tussen partijen uitgesloten.
 6. Indien een of meer van de bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig zijn dan wel worden vernietigd, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden van toepassing. Partijen zullen alsdan in overleg treden om ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen nieuwe regels overeen te komen, waarin zoveel mogelijk doel en strekking van de nietige c.q. vernietigde bepalingen tot uiting zullen komen.

17. Aanbod en overeenkomst

 1. Elk aanbod, in de vorm van een offerte of anderzijds, is geheel en onvoorwaardelijk vrijblijvend en herroepelijk, tenzij schriftelijk anders door de Moerwijk Coöperatie is aangegeven.
 2. Elk aanbod geldt slechts voor zover de voorraad strekt.
 3. De prijzen zoals vermeld op de website of in een andere vorm van een aanbod zijn, tenzij anders vermeld, in Euro’s, exclusief 21% btw en onderhavig aan heffingen, toeslagen en overige factoren.
 4. Alle opgaven van de Moerwijk Coöperatie van getallen, maten, gewichten en kleur van de artikelen in de getoonde of verstrekte monsters, tekeningen, afbeeldingen, foto’s of modellen zijn slechts aanduidingen. Een geringe afwijking hiervan in het geleverde artikel leidt niet tot een tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst aan zijde van de Moerwijk Coöperatie.
 5. Een aanbod geldt niet automatisch voor nabestellingen.
 6. Kennelijke verschrijvingen en abusievelijke fouten in het aanbod zijn niet bindend jegens de Moerwijk Coöperatie.
 7. De overeenkomst tussen partijen komt tot stand:
 8. Bij bestelling door middel van de webshop: op het moment dat Wederpartij de bestelprocedure op de website van de Moerwijk Coöperatie correct heeft doorlopen en nadat de door de Moerwijk Coöperatie verzonden bevestigingsmail van de overeenkomst in de mailbox van het door Wederpartij opgegeven e-mailadres is beland.
 9. Bij bestelling anders dan door middel van de webshop: op het moment nadat beide partijen een op schrift gesteld aanbod hebben ondertekend, nadat de Moerwijk Coöperatie een schriftelijke aanvaarding of aanbod heeft bevestigd respectievelijk aanvaard ofwel nadat de Moerwijk Coöperatie, of een derde namens haar, is aangevangen met de uitvoering.
 10. De overeenkomst wordt uitdrukkelijk onder de opschortende voorwaarde van toereikende beschikbaarheid van de bestelde producten aangegaan.
 11. Aanvullingen, wijzigingen, afwijkingen en of nadere afspraken maken slechts deel uit van de overeenkomst wanneer deze schriftelijk zijn overeengekomen.
 12. De overeenkomst eindigt op het moment dat alle hoofdverbintenissen zijn vervuld althans het recht hierop is komen te vervallen.

18. Aanbiedingen/actievoorwaarden

 1. In afwijking van wat elders in deze algemene voorwaarden is bepaald, geldt voor speciale aanbiedingen, die gekenmerkt worden door een tijdelijk karakter, hetgeen in dit artikel is bepaald.
 2. Aanbiedingen zijn vrijblijvend en herroepelijk, tenzij anders in de aanbieding is vermeld.
 3. Aanbiedingen gelden slechts voor zover de voorraad strekt.
 4. Een aanbieding geldt niet automatisch voor nabestellingen.
 5. Aanbiedingen zijn niet geldig in combinatie met andere aanbiedingen/acties.
 6. Bij percentage-kortingen geldt de korting op het duurste (in aanmerking komende) artikel.

19. Levering

 1. de Moerwijk Coöperatie levert de artikelen na de totstandkoming van de overeenkomst op de door Wederpartij gekozen leveringsmethode, met inachtneming van de in het hoofdcontract weergegeven en door Wederpartij geaccepteerde leveringskosten, op het door Wederpartij in de bestelprocedure opgegeven afleveradres.
 2. de Moerwijk Coöperatie zal zich uiterst inspannen om de artikelen binnen de in het hoofdcontract gestelde termijn te leveren. Deze leveringstermijn is echter niet fataal, waardoor Wederpartij de Moerwijk Coöperatie altijd eerst in gebreke dient te stellen, waarbij een termijn van tenminste 30 dagen dient te worden verleend, alvorens tot enige remedie over te kunnen gaan.
 3. de Moerwijk Coöperatie is nimmer gehouden schade als gevolg van vertraging in de levering dat aan Wederpartij is toe te rekenen te vergoeden.
 4. Het risico van verlies of waardevermindering van de (te leveren) goederen gaat op Wederpartij over vanaf het moment dat deze zich in haar macht bevinden. Dit ongeacht het feit of de eigendomsoverdracht reeds heeft plaatsgevonden.
 5. de Moerwijk Coöperatie is gerechtigd bij de uitvoering van de overeenkomst gebruik te maken van bekwame derden indien zulks naar oordeel van de Moerwijk Coöperatie wenselijk is met het oog op een voor Wederpartij optimale uitvoering van de overeenkomst. Op de overeenkomst is ingevolge hiervan artikel 7:404 BW niet van toepassing.

20. Garantie

 1. de Moerwijk Coöperatie staat ervoor in dat de geleverde artikelen aan de overeenkomst beantwoorden.
 2. Wederpartij is gehouden de levering zo spoedig mogelijk te controleren op conformiteit met betrekking tot kwantiteit en kwaliteit. Wanneer het geleverde niet voldoet aan de conformiteit die op basis van de overeenkomst is overeengekomen, en er derhalve sprake is van een gebrek, dient Wederpartij binnen 48 uur na ontvangst van het geleverde de Moerwijk Coöperatie hieromtrent te informeren.
 3. Na de informatieverschaffing als bedoeld in lid 2 van dit artikel zal de Moerwijk Coöperatie het artikel kosteloos naar redelijkheid herstellen ofwel vervangen. Wanneer geen van de hiervoor beschreven twee remedies uitkomst biedt om het gebrek effectief te verhelpen, heeft Wederpartij het recht de overeenkomst te ontbinden waarbij Wederpartij de kosten draagt voor retournering van het geleverde.
 4. Wanneer het gebrek is ontstaan door een fout die aan Wederpartij is toe te rekenen of Wederpartij de Moerwijk Coöperatie omtrent het gebrek te laat heeft geïnformeerd, vervalt zijn recht op herstel, vervanging of eventuele ontbinding zoals beschreven in dit artikel. De bewijslast dat de fout niet aan Wederpartij is toe te rekenen ligt bij Wederpartij.
 5. Het bestaan van een gebrek schort de betalingsverplichting van Wederpartij niet op.
 6. Wederpartij heeft nimmer recht op enige remedie indien het artikel onjuist of onzorgvuldig is gebruikt.

21. Betaling

 1. Wederpartij voldoet de verschuldigde koopsom door middel van de in het hoofdcontract weergegeven en eigenhandig gekozen betalingsmethode met inachtneming van de eventueel toepasselijke en aanvaarde transactiekosten.
 2. Tenzij anders is overeengekomen dient Wederpartij de verschuldigde koopsom binnen 14 dagen te voldoen.
 3. Wanneer Wederpartij tekortschiet in zijn betalingsverplichting en hiermee in gebreke verkeert, zal de Moerwijk Coöperatie direct het buitengerechtelijke incassotraject jegens Wederpartij in gang zetten. Alsdan is de Moerwijk Coöperatie gerechtigd om Wederpartij de wettelijke handelsrente alsmede een bedrag ten behoeve van voldoening buiten rechte in rekening te brengen. Laatstgenoemde kosten bedragen 15% van de verschuldigde hoofdsom met een minimale beloop van EUR. 100,- exclusief btw.
 4. Wederpartij ontvangt de factuur van de Moerwijk Coöperatie, vanwege doeltreffende en milieuvriendelijke overwegingen in de regel digitaal op het door Wederpartij opgegeven e-mailadres. Het is echter ook mogelijk dat de Moerwijk Coöperatie de factuur per post aan Wederpartij zal doen toekomen op het door Wederpartij opgegeven factuur- ofwel bezorgadres.  
 5. Wederpartij is niet gerechtigd zijn schuld te verrekenen met een prestatie die Wederpartij van de Moerwijk Coöperatie te vorderen heeft en die aan de schuld beantwoordt.

22. Eigendomsvoorbehoud

 1. Het eigendom van de te leveren artikelen gaat, in tegenstelling tot de feitelijke machtsverschaffing, pas over op Wederpartij nadat deze al hetgeen Wederpartij ter zake uit de overeenkomst aan de Moerwijk Coöperatie verschuldigd is of zal zijn, volledig heeft voldaan. Hieronder wordt derhalve niet enkel de koopsom gerekend, maar onder andere ook eventuele nader verschuldigde boetes, meerkosten of buitengerechtelijke incassokosten.
 2. Ingevolge dit eigendomsvoorbehoud is Wederpartij derhalve niet gerechtigd om de goederen te vervreemden of te bezwaren met bijvoorbeeld een pandrecht.
 3. Wederpartij verbindt zich, in verband met de effectiviteit van het eigendomsvoorbehoud, om de Moerwijk Coöperatie tijdig en adequaat te informeren bij een dreigend faillissement, surseance van betaling of schuldsanering of wanneer derden dreigen beslag te leggen op een van met eigendomsvoorbehoud geleverde goederen.
 4. Wanneer Wederpartij in staat van gebreke is van enige verplichting uit de overeenkomst, is Wederpartij verplicht op verzoek van de Moerwijk Coöperatie alle benodigde medewerking te leveren waardoor de Moerwijk Coöperatie weer onbezwaarlijk over de geleverde goederen kan beschikken. Dit houdt mede in de eventuele plicht om op verzoek van de Moerwijk Coöperatie en de goederen retour te zenden.

23. Aansprakelijkheid

 1. Hetgeen in dit artikel is bepaald, geldt tevens waar mogelijk ter aanvulling van de elders in deze algemene voorwaarden geregelde bepalingen omtrent aansprakelijkheid.
 2. Behoudens aansprakelijkheid van dwingend recht, is de Moerwijk Coöperatie bij eventuele tekortkomingen in de nakoming van de overeenkomst aan haar zijde uitsluitend verplicht de ondeugdelijke zaken te herstellen, dan wel te vervangen, dan wel te crediteren, een en ander naar redelijkheid en in overleg met Wederpartij, zonder dat Wederpartij daarnaast enig recht kan doen gelden op welke vergoeding dan ook.
 3. Mocht de Moerwijk Coöperatie onverwijld jegens Wederpartij aansprakelijk zijn, dan is deze aansprakelijkheid te allen tijde beperkt tot de hoogte van het eventuele factuurbedrag te vermeerderen met 15% of anders tot het bedrag waarop de door de Moerwijk Coöperatie gesloten beroeps- of bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering aanspraak geeft.
 4. Aansprakelijkheid van de Moerwijk Coöperatie reikt te allen tijde niet tot gevolgschade en behoudens opzet of grove schuld eveneens niet tot zaakschade, immateriële schade of gederfde winst.
 5. Wederpartij vrijwaart de Moerwijk Coöperatie voor de in verband met de overeenkomst ontstane schade van derden doordat de Moerwijk Coöperatie heeft gehandeld, waaronder een nalaten begrepen, uitgaande van de door Wederpartij onjuiste, onvolledige of te laat verstrekte informatie, gegevens en bescheiden.

24. Force majeure (overmacht)

 1. Alle door de Moerwijk Coöperatie aangegane overeenkomsten zijn onder voorbehoud van force major (overmacht) en overheids-/EU-maatregelen.
 2. Onder overmacht wordt verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en rechtspraak wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop de Moerwijk Coöperatie geen invloed kan uitoefenen. Hieronder zullen mede zijn begrepen, stakingen, verkeersstoringen, niet voorzienbare stagnatie, storingen in levering van energie, transportmoeilijkheden, brand, verlies of beschadiging bij transport en overheidsmaatregelen.
 3. Tijdens overmacht worden verplichtingen van de Moerwijk Coöperatie opgeschort. Indien nakoming door overmacht langer dan één maand onmogelijk is of er andere omstandigheden zijn waardoor het voor de Moerwijk Coöperatie onevenredig zwaar is om aan haar verplichtingen te voldoen, is de Moerwijk Coöperatie bevoegd de overeenkomst door een mededeling aan koper en zonder rechterlijke tussenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat.
 4. Indien de Moerwijk Coöperatie bij het intreden van overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, dan is zij gerechtigd het reeds geleverde deel afzonderlijk te facturen, of bij aanbetalingen gedeeltelijk te crediteren.

25. Intellectueel eigendom

 1. Alle rechten van intellectueel eigendom met betrekking tot de aangeboden artikelen berusten uitsluitend bij de Moerwijk Coöperatie. Onder rechten van intellectueel eigendom worden onder meer verstaan alle octrooirechten, merkrechten, handelsnaamrechten en alle andere rechten van intellectueel eigendom die in verband staan met de geleverde artikelen. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen is het niet toegestaan enige aanduiding omtrent intellectueel eigendom zoals aangebrachte merk- of herkenningstekens te wijzigen of te verwijderen.

26. Privacy

 1. De overeenkomst met Wederpartij wordt onder andere voor administratieve verplichtingen gearchiveerd. Wederpartij kan de overeenkomst naderhand te allen tijde per e-mail bij de Moerwijk Coöperatie opvragen.
 2. Bij het sluiten van de overeenkomst heeft Wederpartij het privacybeleid van de Moerwijk Coöperatie aanvaard. Voor een actueel privacy beleid verwijst de Moerwijk Coöperatie naar haar website.

27. Slotbepalingen

 1. Op deze – en andere tussen partijen gesloten –  overeenkomst(en) is uitsluitend Nederlands recht van toepassing, met uitdrukkelijke uitzondering van het Weens Koopverdrag.
 2. In het geval dat uit de overeenkomst tussen partijen een geschil voortvloeit, is de exclusief absoluut bevoegde rechter de rechter in het arrondissement waarin de gemeente Den Haag onderhevig is.Zijn er vragen, heb je een opmerking of een fout ontdekt? We horen het graag!
  Neem gerust contact met ons op>>